Regulamin płatności online

 

Regulamin świadczenia usług i płatności online

Regulamin określa zasady płatności za zakupione usługi w firmie Biuro Usług Turystycznych OPALKrystyna Ladżyńska

 

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która dokonuje na rzecz

Usługodawcy, płatności z tytułu umów wiążących go z Usługodawcą,-Regulamin - niniejszy regulamin

płatności online za pośrednictwem strony internetowej.

2. Firma -  Biuro Usług Turystycznych OPAL Krystyna Ladżyńska

z siedzibą w Oleśnicy, 56-400 przy ul. Kilińskiego 4, NIP 9110005581, REGON 930558736, CEIDG

866/90 tel. +48 71 399 3 22, +48 881 780 085

3. Przelewy 24: podmiot świadczący obsługę płatności online - – PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198

Poznań, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068, KRS 0000347935

 

§2 Postanowienia wstępne

 

1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi w oparciu o zawierane z nimi umowy.

2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na podstawie umów zawieranych z Klientami są odpłatne.

3. Usługodawca umożliwia Klientom opłacenie usługi przy wykorzystaniu płatności elektronicznej, co

odbywa się w następujący sposób:

a) Klient dokonuje wyboru usługi

b) w podsumowaniu podaje wszelkie niezbędne informacje, wymagane w formularzu

c) dokonuje płatności poprzez użycie przycisku „Kup teraz”

d) Klient zostanie przeniesiony do wyboru sposobu płatności: Karta Visa, Karta Mastercard, Blik,

Przelewy24

 

§3 Operator płatności

 

1. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez operatora płatności:

Przelewy24 – PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068,

KRS 0000347935

2. Regulamin Przelewy24 znajduje się pod następującym adresem

https://www.przelewy24.pl/regulamin

3. Usługa Przelewy24 obejmująca usługę płatniczą jest świadczona na rzecz Klientów Usługodawcy na

podstawie umowy zawartej z Usługodawcą.

 

4. Przelewy24 jest niezależnym od Usługodawcy administratorem danych osobowych, wobec czego

płatność realizowana jest w oparciu o regulamin Przelewy24, który Klient akceptuje, składając

dyspozycję płatności.

 

§4 Metody płatności

 

1. Zapłata kartą płatniczą online:

a) Przelewy24 obsługują płatności kartą płatniczą bez dodatkowego pośrednictwa,

b) płatności mogą być dokonywane za pomocą karty Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard

Electronic, Maestro,

c) transakcje wybranych wydawców zabezpieczone są dodatkowo standardem 3DSecure,

wykorzystującym protokół autoryzacji płatności Verified by Visa oraz MasterCard SecureCode,

2. Zapłata kartą kredytową online: VISA, MasterCard, Mastepass.

3. Płatność automatyczna Pay by link:

a) to oferowana przez banki usługa polegająca na automatycznym wypełnieniu formularza

przelewu i prostej autoryzacji transakcji realizowanej przez Klienta,

b) płatność jest gwarantowana, a więc każdy komunikat przekazany przez Przelewy24 zapewnia o

obciążeniu rachunku bankowego Klienta.

4. Szybki przelew bankowy:

a) płatność szybkim przelewem bankowym realizowana jest na podstawie przelewu

wewnątrzbankowego na rachunek Blue Media w banku Klienta,

b) przelew realizowany jest na podstawie wygenerowanych danych, które Klient uzupełnia

samodzielnie w bankowości elektronicznej.

5. BLIK:

a) Umożliwia dokonanie płatności, bezgotówkowo, za pomocą smartfona, a konkretnie za pomocą

aplikacji banku na telefonie,

b) aby móc skorzystać z tej metody płatności należy być zatem klientem jednego z banków

uczestniczących w systemie i korzystać z bankowości mobilnej za pośrednictwem aplikacji na

swoim telefonie,

c) z BLIKA mogą korzystać również użytkownicy, którzy są klientem więcej niż jednego banku

partnerskiego,

d) transakcja w systemie płatności mobilnych BLIK realizowana jest za pomocą generowanego w

aplikacji mobilnej banku 6-cyfrowego kodu. Kody są jednorazowe, a ich ważność wygasa po 2

minutach od momentu ich wygenerowania na żądanie Klienta,

e) cały proces płatności jest szybki i wygodny, dane przelewu wypełniane są automatycznie, po

zalogowaniu do aplikacji banku na telefonie generowany jest kod i za jego pomocą

autoryzowana jest transakcja.

 

§5 Zwroty płatności

 

1. W przypadku zajścia konieczności zwrotu Klientowi dokonanej przez niego płatności, zwrot

płatności zostanie dokonany na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, która została przez

Klienta użyta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient ustalił z Usługodawcą inne rozwiązanie.

2. W każdym przypadku Klient nie będzie ponosił żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

 

§6 Reklamacje płatności

 

1. Klient może złożyć reklamacje, jeśli usługi dotyczące płatności, przewidziane w niniejszym

regulaminie zostały wykonane niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w regulaminie

Przelewy24 lub ustawie o usługach płatniczych.

2. Reklamację usług Klient powinien złożyć bezpośrednio do Przelewy24. Reklamacja powinna być

przez Klienta złożona niezwłocznie.

3. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących procedury składania reklamacji Klient

może skontaktować się z operatorem płatności Przelewy24. Potrzebne dane kontaktowe znajdują się

tutaj: https://www.przelewy24.pl/pomoc. Telefon oraz adres mailowy do obsługi reklamacji

+48 61 642 93 44,

serwis@przelewy24.pl

4. Usługodawca może pomóc Klientowi w złożeniu reklamacji, w tym celu Klient powinien

skontaktować się z Usługodawcą wysyłając wiadomość na adres: biuro@opal.olesnica.pl lub

dzwoniąc pod numer (71)399 93 22 bądź (71)398 14 06

 

§7 Postanowienia końcowe

 

1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych

przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.04.2023 r.

3. Administratorem danych wskazanych przez użytkowników w zgodzie na przetwarzanie danych

osobowych w Serwisie jest Biuro Usług Turystycznych OPAL Krystyna Ladżyńska z siedzibą w Oleśnicy,

56-400 przy ul. Kilińskiego 4, NIP 9110005581, REGON 930558736, CEIDG 866/90

4. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu Przelewy24. W

celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na udostępnienie przez

Konsorcjum.pl Trade & Travel Sp. Z o.o. danych osobowych właścicielowi serwisu Przelewy24 –

PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068, KRS

0000347935.

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania

przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.